میز خدمت الکترونیک

ارائه مجوز صید و صیادی 13022462000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13022462100 صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) description assignment_turned_in language chat support_agent
13022462101 صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) description assignment_turned_in language chat support_agent
13022462102 صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) description assignment_turned_in language chat support_agent

نظارت عالیه بر فرآیند صدور مجوزهای حوزه ی شیلاتی صادره توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (13022465000)

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13022465000 نظارت عالیه بر فرایند صدور مجوزهای حوزه ی شیلاتی صادره توسط  نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (13022465000) description assignment_turned_in language chat support_agent

صدور مجوز تامین، توزیع و فروش (داخلی) خاویار وگوشت ماهیان خاویار پرورشی تولید داخل کشور (13022945000)

کد شناسه عنوان زیرخدمت پیوندها
13022945000 صدور مجوز تامین، توزیع و فروش (داخلی) خاویار و گوشت ماهیان خاویار پرورشی تولید داخل کشور description assignment_turned_in language chat support_agent

ارائه تاییدیه تاسیس تشکل‏ های آبزیان 13012468000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13012468000 ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent