میز خدمت الکترونیک

ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان 13022461000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13022461100 صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...) description assignment_turned_in language chat support_agent
13022461101 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی description assignment_turned_in language chat support_agent
13022461102 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی description assignment_turned_in language chat support_agent
13022461103 صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13022461104 صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس) description assignment_turned_in language chat support_agent

ارائه مجوز صید و صیادی 13022462000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13022462100 صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) description assignment_turned_in language chat support_agent
13022462102 صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) description assignment_turned_in language chat support_agent
13022462103 صدور مجوز صید تفریحی (دریایی) (سواحل، بنادر و جزایر) description assignment_turned_in language chat support_agent
13022462104 صدور مجوز صید در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه‏طبیعی description assignment_turned_in language chat support_agent

ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان 13012463000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها

ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان 13022464000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها

ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13012465105 تغییر نام مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465123 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی سامانه توزیع آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465124 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه سامانه توزیع آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465125 صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465126 صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465127 صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465128 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465129 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465130 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465131 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465132 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent

تسهیلات امور آبزیان 13022466000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13022466000 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent

شناسایی واحدهای آبزی‏پروری 13012467000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13012467000 صدور و تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی‏پروری description assignment_turned_in language chat support_agent

تاسیس تشکل‏های آبزیان 13012468000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13012468000 ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent