میز خدمت الکترونیک

ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان 13022461000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13022461100 صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...) description assignment_turned_in language chat support_agent
13022461101 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی description assignment_turned_in language chat support_agent
13022461102 صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی description assignment_turned_in language chat support_agent
13022461103 صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13022461104 صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس) description assignment_turned_in language chat support_agent

ارائه مجوز صید و صیادی 13022462000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13022462100 صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) description assignment_turned_in language chat support_agent
13022462101 صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) description assignment_turned_in language chat support_agent
13022462102 صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی) description assignment_turned_in language chat support_agent
13022462103 صدور مجوز صید تفریحی (دریایی) (سواحل، بنادر و جزایر) description assignment_turned_in language chat support_agent
13022462104 صدور مجوز صید در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه‏طبیعی description assignment_turned_in language chat support_agent

ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان 13012463000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13012463100 صدور مجوز صادرات آبزیان و محصولات آبزیان (گواهی صید غیرIUU) description assignment_turned_in language chat support_agent
13012463101 صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...) description assignment_turned_in language chat support_agent
13012463102 صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) description assignment_turned_in language chat support_agent
13012463103 صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES) description assignment_turned_in language chat support_agent

ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان 13022464000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13022464100 صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13022464101 صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13022464102 صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه‏ های تخصصی آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13022464103 صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون‏های پروتئینی آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13022464104 صدور مجوز نگهداری و خرده‏ فروشی ماهی زنده description assignment_turned_in language chat support_agent
13022464105 صدور مجوز نگهداری و دپو ماهی زنده description assignment_turned_in language chat support_agent

ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی 13022465000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13012465100 صدور و تمدید موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465101 صدور و تمدید مجوز تاسیس واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465102 صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465103 صدور و تمدید مجوز توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری، description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465104 ابطال مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465105 تغییر نام مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465106 تغییر فعالیت مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465107 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465108 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465109 صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز نگهداری و فروش آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465110 صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465111 صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465112 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465113 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465114 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465115 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز نگهداری و فروش آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465116 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465117 صدور و تمدید مجوز تاسیس سامانه توزیع آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465118 صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465119 صدور و تمدید مجوز توسعه سامانه توزیع آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465120 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465121 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465122 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465123 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی سامانه توزیع آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465124 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه سامانه توزیع آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465125 صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465126 صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465127 صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465128 ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465129 تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465130 تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465131 صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465132 اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465133 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی صید و صیادی description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465134 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465135 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465136 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465137 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی صید و صیادی description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465138 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت خدمات مهندسی بندری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465139 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465140 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465141 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465142 تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مهندسی بندری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465143 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465144 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465145 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465146 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465147 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465148 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی شیلات و آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465149 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465150 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465151 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465152 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی شیلات و آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465153 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465154 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465155 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465156 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465157 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465158 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465159 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465160 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465161 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465162 تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465163 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465164 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465165 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465166 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465167 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465168 صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465169 صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465170 ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465171 تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی description assignment_turned_in language chat support_agent
13012465172 تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی description assignment_turned_in language chat support_agent

تسهیلات امور آبزیان 13022466000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13022466000 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent

شناسایی واحدهای آبزی‏پروری 13012467000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13012467000 صدور و تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی‏پروری description assignment_turned_in language chat support_agent

تاسیس تشکل‏های آبزیان 13012468000

کد شناسه عنوان زیر خدمت پیوندها
13012468000 ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان description assignment_turned_in language chat support_agent