معاونت آبزی پروری

معاونت آبزی پروری

معاون آبزی پروری
076-33331951

رئیس گروه پرورش ماهی در قفس

رئیس گروه توسعه آبزیان آبهای داخلی و سایر آبزیان

رئیس گروه میگو

آخرین بروزآوری: 1400/6/9

آمار معاونت آبزی پروری

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 4
  • بازدید ماه 23
  • بازدید سال 743
  • بازدید کل 1031

آرشیو‌ معاونت آبزی پروری