معرفی خدمات

خدمت کلان: ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان (13022461000 )

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...)13022461100 الکترونیک description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت آبزی پروری
076-33331951-2
صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی13022461101
الکترونیک description chatlanguage support_agentassignment_turned_in
معاونت آبزی پروری
076-33331951-2
صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی13022461102
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت آبزی پروری
076-33331951-2
صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13022461103
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت آبزی پروری
076-33331951-2
صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس)13022461104
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

معاونت آبزی پرروی

076-33331951

خدمت کلان: ارائه مجوز صید و صیادی (13022462000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462100
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت صید و بنادر ماهیگیری
076-33343849
صدور پروانه صید (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462101
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت صید و بنادر ماهیگیری
076-33343849
صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462102
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت صید و بنادر ماهیگیری
076-33343849
صدور مجوز صید تفریحی (دریایی) (سواحل، بنادر و جزایر)13022462103
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت صید و بنادر ماهیگیری
076-33343849
صدور مجوز صید در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه ‏طبیعی13022462104
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت صید و بنادر ماهیگیری
076-33343849

خدمت کلان: ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان (13012463000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
صدور مجوز صادرات آبزیان و محصولات آبزیان (گواهی صید غیرIUU)13012463100
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور مجوز واردات آبزیان و محصولات آبزیان (بچه ماهی، ماهی زنده، تخم چشم‏زده، مولد، زینتی و ...)13012463101
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور مجوز صادرات محصولات ماهیان خاویاری13012463102 (CITES)
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور مجوز واردات محصولات ماهیان خاویاری (CITES)13012463103
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

خدمت کلان: ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان (13022464000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
صدور مجوز نگهداری و عمده فروشی آبزیان13022464100
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور مجوز نگهداری و خرده فروشی آبزیان13022464101
الکنرونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور مجوز نگهداری و فروش در بازارها و پایانه‏ های تخصصی آبزیان13022464102
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور مجوز نگهداری و عرضه ذیل زون‏های پروتئینی آبزیان13022464103
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور مجوز نگهداری و خرده‏ فروشی ماهی زنده13022464104
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور مجوز نگهداری و دپو ماهی زنده13022464105
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

خدمت کلان: ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی (13022465000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
صدور و تمدید موافقت اصولی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465100
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز تاسیس واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465101
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465102
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465103
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

ابطال مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465104
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

تغییر نام مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465105
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

تغییر نام مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465105
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

غییر فعالیت مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465106
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465107
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465108
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465109
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465110
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465111
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465111
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465112
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465112
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465113
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465114
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465115
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه مرکز نگهداری و فروش آبزیان13012465116
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز تاسیس سامانه توزیع آبزیان13012465117
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465118
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز توسعه سامانه توزیع آبزیان13012465119
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465120
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465121
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری سامانه توزیع آبزیان13012465122
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی سامانه توزیع آبزیان13012465123
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه سامانه توزیع آبزیان13012465124
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465125
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465126
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465127
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465128
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465129
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465130
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465131
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465132
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی صید و صیادی13012465133
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی13012465134
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی13012465135
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی صید و صیادی13012465136
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی صید و صیادی13012465137
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی صید و صیادی13012465137
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت خدمات مهندسی بندری13012465138
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری13012465139
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری13012465139
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری13012465140
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مهندسی بندری13012465141
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مهندسی بندری13012465142
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465143
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465144
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465145
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465146
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان13012465147
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465148
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465149
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465150
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465151
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی شیلات و آبزیان13012465152
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465153
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465154
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465155
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465156
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی پایش و برآورد خسارت و بهسازی، زیستگاه‏های آبزیان13012465157
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465158
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465159
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465160
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465161
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر فعالیت مجوز شرکت خدمات مشاوره‏ای، فنی و ترویجی آبزی پروری13012465162
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی13012465163
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی13012465164
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی13012465165
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی13012465166
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی چندمنظوره شیلاتی13012465167
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی13012465168
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی13012465169
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
ابطال مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی13012465170
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر نام مجوز تاسیس / فعالیت شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی13012465171
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر فعالیت مجوز شرکت تخصصی دفع آفات و ضدعفونی شیلاتی13012465172
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

خدمت کلان: تسهیلات امور آبزیان(13022466000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان13022466000
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت آبزی پروری
076-33331952

خدمت کلان: شناسایی واحدهای آبزی ‏پروری (13012467000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
صدور و تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی‏پروری13012467000
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت آبزی پروری
076-33331952

خدمت کلان : تاسیس تشکل‏های آبزیان (13012468000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان13012468000
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت آبزی پروری
076-33331952