معرفی خدمات

خدمت کلان: ارائه مجوز تکثیر و پرورش آبزیان (13022461000 )

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...)13022461100 الکترونیک description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت آبزی پروری
076-33331951-2
صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی13022461101
الکترونیک description chatlanguage support_agentassignment_turned_in
معاونت آبزی پروری
076-33331951-2
صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی13022461102
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت آبزی پروری
076-33331951-2
صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13022461103
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت آبزی پروری
076-33331951-2
صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس)13022461104
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

معاونت آبزی پرروی

076-33331951

خدمت کلان: ارائه مجوز صید و صیادی (13022462000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462100
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت صید و بنادر ماهیگیری
076-33343849
صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)13022462102
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت صید و بنادر ماهیگیری
076-33343849
صدور مجوز صید تفریحی (دریایی) (سواحل، بنادر و جزایر)13022462103
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت صید و بنادر ماهیگیری
076-33343849
صدور مجوز صید در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه ‏طبیعی13022462104
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت صید و بنادر ماهیگیری
076-33343849

خدمت کلان: ارائه مجوز صادرات و واردات آبزیان (13012463000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

خدمت کلان: ارائه مجوز نگهداری و فروش آبزیان (13022464000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت

خدمت کلان: ارائه مجوزهای واحدهای شیلاتی (13022465000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
تغییر نام مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465105
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

تغییر نام مجوز تاسیس/ بهره‏برداری واحد صنعتی و نیمه صنعتی آبزی پروری13012465105
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in

گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی سامانه توزیع آبزیان13012465123
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
اصلاح مجوز تاسیس/بهره‏برداری/توسعه سامانه توزیع آبزیان13012465124
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز تاسیس مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465125
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465126
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز توسعه مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465127
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
ابطال مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465128
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر نام مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465129
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
تغییر فعالیت مجوز تاسیس / بهره‏برداری مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465130
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916
صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی مرکز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان13012465131
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in گروه پایش صنایع شیلاتی و توسعه بازار
076-33344916

خدمت کلان: تسهیلات امور آبزیان(13022466000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان13022466000
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت آبزی پروری
076-33331952

خدمت کلان: شناسایی واحدهای آبزی ‏پروری (13012467000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
صدور و تمدید کارت شناسایی واحدهای آبزی‏پروری13012467000
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت آبزی پروری
076-33331952

خدمت کلان : تاسیس تشکل‏های آبزیان (13012468000)

عنوان زیرخدمت (شناسه زیر خدمت) نحوه ارائه زیر خدمت پیوندها شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان13012468000
الکترونیک
description chatlanguage support_agentassignment_turned_in معاونت آبزی پروری
076-33331952