شرح وظايف سازمانی

شرح وظايف سازمانی اداره كل شيلات هرمزگان

 • هدايت، هماهنگي و اجراء كليه پروژه ها، طرحها و برنامه هاي مصوب پيرامون فعاليت هاي تكثير و پرورش آبزيان در چارچوب دستورالعملهاي ابلاغ شده و تهيه گزارشهاي لازم

 • برنامه ريزي و انجام كليه فعاليتهاي آموزشي و ترويج روشهاي نوين تكثير و پرورش به منظور افزايش ميزان توليد در واحد سطح و نيل به اهداف پيش بيني شده در برنامه توسعه و ارائه گزارشات تحليلي از اثرات مثبت اين فعاليتها در توسعه تكثير و پرورش آبزيان و نظارت بر انجام برنامه هاي مذكور.

 • ايجاد هماهنگي با بخشهاي اقتصادي ذيربط در ارتباط با تأمين اراضي، آب، برق و ساير امكانات و تجهيزات مورد نياز بخشهاي مزبور براساس طرحهاي توسعه مصوب.

 • شناسايي و مطالعه بر روي كليه منابع آبي مستعد پرورش آبزيان و تنظيم و پيشنهاد پروژه ها، طرحها و برنامه توسعه تكثير و پرورش آبزيان در سطح استان براساس ظرفيتها، اهداف كلان توسعه نيازهاي استان.

 • صدور موافقت نامه هاي اصولي تكثير و پرورش آبزيان به بخشهاي اقتصادي در چارچوب برنامه مصوب و آئين نامه ها و دستورالعملهاي ابلاغ شده.

 • برنامه ريزي، نظارت و هدايت كليه فعاليت هاي مربور به صيد و صيادي در طول سواحل استان براساس استانداردهاي تحقيقاتي و برنامه مصوب و دستورالعملهاي ابلاغ شده و ارائه گزارشات تحليلي از پيشرفت اجراي برنامه هاي مصوب.

 • برنامه ريزي، نظارت و هدايت كليه فعاليتهاي عمل آوري و توليد فرآورده هاي شيلاتي براساس استانداردها و برنامه مصوب و دستورالعملهاي ابلاغ شده و ارائه گزارشات تحليلي از پيشرفت فعاليتهاي مزبور.

 • نظارت بر رعايت استانداردهاي كنترل كيفي در كليه مراحل فرآيند صيد اعم از حمل و نقل كالاي ماهي، عمل آوري و توليد فرآورده هاي شيلاتي، حمل و نقل و نگهداري آبزيان و فرآورده ها و ارائه گزارشات تحليلي از فعاليتهاي مزبور.

 • صدور موافقت نامه هاي اصولي به صيادان و بخشهاي اقتصادي فعال در امر صيد و صيادي در چارچوب برنامه مصوب، آئين نامه ها و دستورالعملهاي ابلاغ شده.

 • برنامه ريزي به منظور تأمين به موقع آلات، ادوات و شناورهاي صيادي و ساير تجهيزات و امكانات مورد نياز بخشهاي اقتصادي فعال درصيد و صيادي براساس برنامه مصوب از طريق سازمان هاي ذيربط و تعاوني هاي صيادي و نظارت بر توزيع عادلانه نهادهاي مزبور.

 • همكاري با سازمان ها و تعاوني هاي صيادي و ساير تشكلهاي قانوني در تأمين به موقع نيازمندي هاي حرفه اي، فني و رفاهي صيادان.

 • پيگيري امور مربوط به تأمين اعتبارات مورد نياز صيادان از منابع اعتباري ذيربط و همكاري در تخصيص اصولي اعتبارات مصوب.

 • ترغيب و هدايت صيادان و تعاوني هاي صيادي به منظور جلب مشاركت آنان در اجراي طرحهاي عمراني و صنايع شيلاتي.

 • هدايت و نظارت بر اداره بنادر صيادي در زمينه هاي تخليه و تجهيز به موقع شناورهاي صيادي و نگهداري اصولي از بنادر ماهيگيري و پاركينگ و تردد شناورها.

 • نظارت بر اجراء طرحها و برنامه هاي مصوب و ارزيابي عملكرد برنامه ها و ارائه گزارشات تحليلي از نحوه اجراي آنها.

 • تهيه و تنظيم و پيشنهاد به موقع بودجه هاي جاري و عمراني شيلات استان براساس دستورالعملهاي ابلاغ شده.

 • گرد آوري آمار و اطلاعات و گزارشات تخصيصي در زمينه فعاليت هاي شيلاتي استان، تجزيه و تحليل آن و ارائه گزارشات تحليلي- آماري.

 • نظارت و هدايت كليه فعاليت هاي مربوط بخش حفاظت و حراست از منابع آبزي در چارچوب دستورالعملهاي ابلاغ شده.

 • همكاري با نيروي انتظامي در جهت حسن اجراي فعاليت هاي عملياتي حفاظت منابع و حراست از منابع آبزي.

 • طرح و پيگري دعاوي مربوط به شيلات استان در مراجع حقوقي استان و ارائه گزارشات لازم از استيفاي حقوق شيلات در چارچوب دستورالعملهاي ابلاغ شده و انجام ساير فعاليتهاي حقوقي مربوط.

 • انجام اقدامات حقوقي لازم در مورد اجراء جلوگيري از صيد غيرمجاز توسط اشخاص حقيقي و حقوقي براساس قانون حفاظت و بهره برداري مناسب از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران.

 • تهيه و تنظيم و پيشنهاد پروژه ها و طرحهاي عمراني و فني مورد نياز به منظور نيل به اهداف توسعه شيلات ايران.

 • انجام كليه فعاليتهاي مربوط به امور مالي در چارچوب اختيارات تفويض شده و مقررات مربوط.

 • انجام كليه فعاليتهاي اداري، خدماتي و تداركاتي براساس قوانين و مقرارت مربوط.

 • انجام ساير امور مربوط كه حسب مورد ارجاع مي شود.

آخرین بروزآوری: 1400/2/26

آمار شرح وظايف سازمانی

 • بازدید شما 1
 • بازدید امروز 2
 • بازدید ماه 18
 • بازدید سال 30
 • بازدید کل 30