معاونت صید و بنادر ماهیگیری

معاونت صید و بنادر ماهیگیری

سرپرست معاونت صید وبنادر ماهیگیری
076-33340901

سرپرست گروه مدیریت بنادر ماهیگیری

رئیس گروه امور صید

رئیس گروه امور اجتماعی و رفاه صیادان

آخرین بروزآوری: 1400/6/9

آمار معاونت صید و بنادر ماهیگیری

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 3
  • بازدید ماه 34
  • بازدید سال 903
  • بازدید کل 1199

آرشیو‌ معاونت صید و بنادر ماهیگیری