معاونت صید و بنادر ماهیگیری

معاونت صید و بنادر ماهیگیری

سرپرست معاونت صید وبنادر ماهیگیری
076-33340901

رئیس گروه مدیریت بنادر ماهیگیری

رئیس گروه امور اجتماعی و رفاه صیادان

سرپرست گروه امور صید

رئیس گروه پایش و بهسازی منابع دریایی

آخرین بروزآوری: 1400/6/9

آمار معاونت صید و بنادر ماهیگیری

  • بازدید شما 1
  • بازدید امروز 6
  • بازدید ماه 10
  • بازدید سال 230
  • بازدید کل 2833

آرشیو‌ معاونت صید و بنادر ماهیگیری