تماس با ما

آدرس : بندرعباس ، بلوار امام خمینی ، نایبند جنوبی اداره کل شیلات هرمزگان
کد پستی: 7916793149
شماره فکس: 33332843 – 076
شماره تلفن: 33333221 – 076
شماره تلفن دفتر مدیریت : 9 - 33332577 – 076
شماره تلفن معاونت برنامه ریزی : 81و 33332580 – 076
شماره تلفن معاونت آبزی پروری : 2 و 33331951 - 076
شماره تلفن معاونت صید و بنادر ماهیگیری : 4 و 33340903 - 076
سامانه پیامکی :009830007546703703