معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان خبر داد:
رشد 57 درصدی در بیومتری آبزیان نسبت به سال گذشته

بیومتری بالغ بر 60 هزار و 600 قطعه ماهی در نه ماهه نخست سال

معاون صید و بنادر ماهیگری شیلات هرمزگان از بیومتری بالغ بر 60 هزار و 600 قطعه ماهی در نه ماهه نخست سال با رشد 57 درصدی در بیومتری نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، محمد جوانمرد ارزیابی ذخایر گونه های اقتصادی جهت ممانعت از صید بی رویه،تعین میانگین طول و وزن ماهی به عنوان یک الگو در جهت تعیین وضعیت بهره برداری ذخایر،آنالیز فراوانی،گروه ها برای تعین ساختار سنی ،تقسیم حضور گروه های سنی و همچنین برای استفاده در فعالیت های کارشناسی و پژوهی را از مهم ترین اهداف بیومتری خواند.

وی با بیان اینکه در این مهم کارشناسان معاونت صید و آبزی پروری شیلات هرمزگان، نمایندگان تعاونی های صیادی و همچنین رؤسا و همکاران در شیلات های شهرستان ها نقش بسزایی دارند گفت:تون ماهیان، گیدر، هوور، هوور مسقطی، شیر،زرده و...گونه های غالب در بیومتری را تشکیل می دهند.

گفتنی است استان هرمزگان با بهره برداری از جامعه صیادی حدود 32 هزار نفری نقش مهمی در صید و صیادی کشور دارد.