بازدید رئیس شیلات شهرستان بندر خمیر و معاون فرماندار خمیر از بازار ماهی بندر خمیر

رئیس شیلات شهرستان بندر خمیر همراه با معاون فرماندار خمیر و رئیس محترم اداره صنعت و معدن شهرستان و نماینده محترم شبکه بهداشت شهرستان از بازار ماهی بندر خمیر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، رئیس شیلات شهرستان بندر خمیر در حاشیه این بازدید گفت:خوشبختانه تعامل خوبی بین دستگاه های اجرایی ذی ربط برای خدمات رسانی به صیادان و جامعه بهره بردار شیلاتی شهرستان خمیر برقرار است.

حسین سکنایی هدف از این بازدید را بررسی وضعیت بازار ماهی خمیر خواند.