بازدید رئیس سازمان شیلات ایران از ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرمتنان خلیج فارس- بندر لنگه
رئیس سازمان شیلات ایران و معاون وزیر جهاد کشاورزی به همراهرئیس سازمان علوم تحقیقات شیلاتی کشور، مدیرکل شیلات هرمزگان و رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای عمان و خلیج فارس از ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرمتنان خلیج فارس- بندر لنگه  بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی شیلات هرمزگان، این بازدید به منظور آشنایی بیشتر رئیس سازمان شیلات ایران و معاون وزیر جهاد کشاورزی و بررسی فعالیت های پژوهشی ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس از ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان خلیج فارس واقع در بندرلنگه بازدید به عمل آمد.
دراین بازدید مسئول ایستگاه مهمترین دستاوردهای دارای قابلیت تجاری سازی و همچنین فعالیت های پژوهشی جاری ایستگاه در راستای ارزیابی و بازسازی ذخایر آبزیان را توضیح داد.
 گفتنی است پژوهش های خاتمه یافته بیشتردر زمینه تکثیر و پرورش خیار دریایی،ماهیان قابل پرورش در دریا، ماهیان تزئینی و نرمتنان خلیج فارس است.